“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

"ถ้าสิ่งที่คุณทำสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นในสิ่งที่ดีขึ้น คุณคือ ผู้นำ."

– John Quincy Adams.